یهودستیزی در دنیای امروز از تهران تا لندن و پاریس و نیویورک:دیدگاه آقای منشه امیر