یکشنبه با آقای منشه امیر:سفر تاریخی شاهزاده رضا پهلوی به اسراییل