یکشنبه با آقای منشه امیر:نامه کذایی نمایندگان مجلس اسراییل/رونمایی از مشاهیر ایرانی در اسراییل