یکشنبه با منشه امیر:آیا سرانجام اسراییل تاسیسات اتمی رژیم را نابود خواهد کرد؟