یک ایالت بزرگ چین، روابط بازرگانی با اسرائیل را به ویژه در امور تکنولوژی و نوآوری گسترش می بخشد

کوتاه مدتی پس از دیدار معاون رنیس جمهوری چین از اسرائیل و امضای چندین پیمان گسترش داد و ستد بازرگانی، در پلن اعلام شد که یکی از بزرگترین ایالت های آن سرزمین قصد دارد مبادلات بازرگانی با اسرائیل را در سطح بیسابقه ای افزایش دهد.

فرمانروای ایالت “یونّان” در چین، در توجیه این تصمیم خود گفت: «ما بر این باوریم که هنگام آن رسیده که دوستی واقعی با اسرائیل برقرار کنیم و برای پیشبرد همکاری، فرصت های بسیار خوبی را عرضه می کنیم و اطمینان داریم که اسرائیل می تواند از این فرصت ها به بهترین وجهی بهره برداری کند».

آگاهان گفتند که چین و ایالت های آن، به ویژه مایلند از تکنولوژی بسیار پیشرفته اسرائیلی سهمی بگیرند و از این رو برنامه های مشروحی برای گسترش همکاری های بازرگانی تهیه دیده شده است.

ایالت “یونّان” در بخش جنوب غربی کشور بزرگ چین قرار دارد و معاون فرمانروای آن سرزمین در روزهای اخیر در راس یک هیات بزرگ از اسرائیل دیدن کرده است.