یک مرجع تقلید شیعه در ایران: «حوزه‌های علمیه جیره خوار هستند»

ساختمان مجلل حوزه علمیه قم

آخوند کمال حیدری، از مراجع تقلید شیعه و از مدرسین حوزه علمیه قم در سخنانی که با سیاست های اعلام شده حکومت ایران تصاد کامل دارد گفت: «تمامی حوزه‌های علمیه شیعه و سنی از اول اسلام تاکنون هیچکدام آزاد نبودند، بلکه جیره خوار بودند».

آخوند کمالی افزود: «حوزه های علمیه از سلاطین حاکم بر جامعه، پول و حمایت سیاسی برای سرکوب مخالفان می‌گیرند و در مقابل سلاطین حاکم بر جامعه، از حوزویان مشروعیت الهی برای حکومت کردن بر مردم را کسب میکنند».

وی گفت: «تمام حوزه‌های علمیه ایران در حال حاضر جیره خوار نظام حاکم بر کشور هستند، در حالی که در عراق حوزه ها تحت سلطه حکومت عراق قرار ندارند».

سید کمال حیدری، از مراجع تقلید شیعیان در قم

آخوند کمال حیدری افزود: «برای مثال مدتی قبل یکی از اساتید حوزه از مسئولین نظام خواسته است که کلاسهای درس بنده را تعطیل کنند (یعنی تلاش حوزه برای استفاده از قدرت سیاسی حاکم، برای حذف یک منتقد!)».

وی با اشاره به قدرت حوزه‌ها در کشور گفت: «اینکه در گذشته بازاریان و ثروتمندانِ شهرها، حوزویان را در دست داشتند به همین دلیل بود که حقوق خود را از آنها می‌گرفتند و مطیع آنها بودند. به همین دلیل در حال حاضر حوزه ها در مقابل کارهای خرافی مردم ساکتند. چرا که حوزه ها جیره خود را از همین ملت خرافاتی می‌گیرند و درصورت مخالفت، به پولی دست نخواهند یافت».