سخن کوتاه

 

علی خامنه ای به یک فرد دزد و آدمکش جایزه می دهد و او را به ریاست قوه قضائیه منصوب می کند تا بهتر بکشد و بیشتر بکشد و همزمان به یک جنایتکار جنگی بالاترین مدل افتخار حکومتی را اعطاء می کند.

آخوند ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب می شود. همان فردی که در کتشار زندانیان سیاسی به دستور روح الله خمینی نقش عمده ای داست و سپاهی قاسم سلیمانی به دریافت عالیترین مدال نظامی نائل می شود، زیرا در کتشار مردم سوریه و عراق و یمن قساوت قلب خود را به اثبات رسانده و بعید نخواهد بود که در آینده ای نه چندان دور، مدیریت کشور نیز به دست او سپرده شود تا خیزش مردم ایران را نیز با همان قساوت قلب سرکوب کند.