سخن کوتاه

حکومت اسلامی ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار می کند که چرا اجازه داده است طرفداران آیت الله شیرازی در لندن خشم خود را نسبت به آزار وی بیان کنند. یادشان رفته است که چگونه اوباش حکومتی مدت های مدید سفارت انگلیس در تهران را هدف تعرض و تجاوز قرار می دادند و به آن افتخار می کردند.