شاه رفت و خمینی آمد. انقلاب یا شورش ۵۷ به روایت شهبانو فرح پهلوی و صادق زیباکلام