یکشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۰
خانه تفسیر سیاسی هفته

تفسیر سیاسی هفته

حکومتی که از درون و برون به بن بست رسیده است.تفسیر سیاسی هفته ؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=WJ3A-NwybN4 در برون زیر فشار شدید کشورها قرار دارند که برنامه های اتمی خود را متوقف سازند و در غیر این صورت مجازات های بیشتری...

ملت ایران را میخواهند قربانی فلسطینیان کنند.تفسیر سیاسی هفته ؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=_cJkQvv2toM همچنان شعار مرگ بر اسرائیل سر می‌دهند و عربده می‌کشند که اسرائیل باید نابود گردد و همزمان خیال پردازانه وعده می‌دهند که به زودی...

آن کسی که عامل بدبختی ملت ایران است.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=vc85ktX7998&t=189s هرچه زمان می‌گذرد مردم ایران بیش و بیشتر به این باور می‌رسند که عامل اصلی بدبختی و محنت و ذلت فزاینده مردمان این سرزمین...

جنایت پیشگان عاقبت خوشی نخواهند داشت؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=Ipgx2Qyhfxk با گذشت دو سال از آن فاجعه بزرگ هنوز از انگشتان آنها خون میریزد و از قلب خویشاوندان خون جاری است و چشمان مردمان...

دنیا چه هنگام به ملت ایران دست یاری خواهد داد؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=GXJCdpEE4Xg از روز نخستین که قدرت را به دست گرفتند به انسان و انسانیت پشت کردند... به زمین و زمان پشت کردند… به کشورهای منطقه و جهان...

هر ایرانی باید خود را فرزند کوروش بداند؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=NL9xL1Lkp4o ناپاکان و پلیدان بر سرزمین پاک ایران چیره شده اند اما این چیرگی دیر پا نخواهد بود. چنین نبوده و چنین نیز نخواهد ماند… دیوان و...

حکومت اسلامی ایران غلط های بسیار کرده و می کند؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=L6OLFp7qZtk علی خامنه ای گفته بود که اگر آنها می‌خواهند ما را تحریم کنند،تحریم کنند به درک و اگر می‌خواهند ما را منزوی سازند، منزوی...

بس است دیگر مماشات با حکومت اسلامی ایران؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=fgLB2ULUYMM روزی که در ایران قدرت را به دست گرفتند ادعا کردند که میخواهند نظم نوینی در جهان برپا سازند. نظمی که قواعد کنونی را نمی...

از مسجد دیگران رانده و از میخانه وطن باز مانده اند؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

احساس میکنند که هفت طبقه آسمان یکی پس از دیگری بر سرشان ویران می گردد. سر غم به زانو گذاشته و می گریند و عزا...

آنها رجز می خوانند اما اسرائیل عمل می کند؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

حکومت اسلامی ایران یک بار دیگر زور بازو نشان می دهد و این نشان می‌دهد که سخت به هراس افتاده است و می‌خواهد با...

تازه‌ترین‌ها